WYRAZY WIELOZNACZNE – sprawdź czy znasz ich znaczenia!

„Akcja!”

No dobrze, zapytacie. Tylko jaka? Akcja w znaczeniu „działanie”? „Akcja” na planie filmowym,
a może w walce lub w bitwie? Jest przecież też „akcja” w opowiadaniu. I „akcja” w sporcie? A co
z „akcją” na giełdzie? Może o nią właśnie chodzi? Słowo akcja to przykład wyrazu polisemicznego, czyli wieloznacznego. O tym, o jakiej akcji mowa, decyduje kontekst zdania lub wypowiedzi. Czy nie brzmi to podobnie do znanych już Wam homonimów? Brzmi –  jednak tym razem to nie one!

WYRAZY WIELOZNACZNE

W języku polskim występuje grupa wyrażeń zwana wyrażeniami polisemicznymi lub wieloznacznymi. Pomimo zbieżności, na pierwszy rzut oka, róż­nią się one od ho­mo­ni­mów i nie są z nimi toż­sa­meWy­ra­że­nia­mi po­li­se­micz­ny­mi okre­śla­my ta­kie sło­wa, któ­rych zna­cze­nie po­cho­dzi od jed­ne­go rdze­nia i jest ze sobą po­wią­za­ne. Wy­zna­cze­nie róż­ni­cy po­mię­dzy ho­mo­ni­ma­mi a wy­ra­że­nia­mi po­li­se­micz­ny­mi może spra­wiać dużą trud­ność, je­że­li w mo­men­cie po­dzia­łu nie uwzględ­ni się re­guł gramatycznych. Poniżej jeden z bardziej popularnych wyrazów wieloznacznych –„zamek”.

zamek (budowla)                              zamek (część garderoby)                  zamek (do drzwi)

Czy zwiedziłeś już Wawel, zamek królów polskich?

Wczoraj zepsuł się zamek od mojej sukienki.

Zaraz otworzę – jeszcze tylko przekręcę zamek.

Inne przykłady wyrazów wieloznacznych:

POLE

 • pole (ziemia uprawna) – W tym roku pole obrodziło.
 • pole (miejsce na coś przeznaczone, np. pole wyścigowe)
 • pole (obszar do działania) – To jego dziedzina – ma więc duże pole do popisu!
 • pole (np. pole elektryczne, grawitacyjne, akustyczne)
 • pole (przestrzeń np. w grze planszowej czy kwadrat na szachownicy) – Które pole wybierasz?
 • pole (określenie bycia „na zewnątrz”) – Po szkole wyjdę z kolegami na pole.

LALKA

 • lalka(zabawka dziecięca) – Lalka Zosia jest moją ulubiona przytulanką.
 • lalka (figurka z teatru lalkowego) – Olsztyński Teatr Lalek działa od 1953 roku.
 • lalka (potocznie atrakcyjna kobieta, z makijażem) – Ale z ciebie lala! – Super wyglądasz!

FALA

 • fala(wzniesienie na powierzchni wody) – Dziś na morzu są duże fale.
 • fala (np. zagięcie włosów) – Robimy dziś pasemka czy piękne, sprężyste fale?
 • fala (zjawisko fizyczne, np. fala magnetyczna, radiowa, elektroakustyczna) – Fale radiowe to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego.

Widzimy więc, że sło­wo „za­mek” może ozna­czać część gar­de­ro­by, bu­dow­lę oraz formę zabezpieczenia –  brzmi iden­tycz­nie i po­sia­da identyczny spo­sób za­pi­su, jed­nak nie jest to ho­mo­nim, a  wy­ra­że­nie po­li­se­micz­ne. Przy­czy­ną tego jest fakt, iż wszystkie trzy zna­cze­nia po­sia­da­ją wspól­ną ety­mo­lo­gię (po­cho­dze­nie), a jest nią sło­wo „za­my­kać”.

 

Obecność wyrażeń polisemicznych jest korzystnym zjawiskiem językowym, a także wysoce pomocnym na wczesnych etapach nauki. Dzięki polisemii liczba wyrazów, składająca się na słownik danego języka, jest znacznie mniejsza, w przeciwieństwie do sytuacji, gdyby każde znaczenie wymagało odrębnego wyrazu. W związku z tym polisemia w języku rozwija się niejednokrotnie planowo, w sposób oczekiwany, tworząc łańcuchy znaczeń.

Jednym ze sposobów tworzenia kolejnych znaczeń tego samego wyrazu jest metaforyzacja, czyli powstawanie znaczeń przenośnych.

Popatrzmy na takiego lisa. Powszechnie jest to nazwa zwierzęcia, lecz także przenośnie określenie na „człowieka chytrego i przebiegłego”. Innym przykładem może być „nurt”, który w  podstawowym znaczeniu oznacza „strumień wody”, a przenośnie – „bieg wydarzeń”.

Oczywiście dużo prościej funkcjonować w świecie wyrażeń precyzyjnych i jednoznacznych, których znaczenia nie trzeba się domyśleć. Jednak ta złożoność języka i mnogość dostępnych form decydują o jego pięknie i wyjątkowości! Powodzenia!

Zdjęcia:

Autorka: Iwona Huber

 

 

Dodał epolish w dniu 19-11-2022 · Opublikowano w kategorii Język polski
Udostępnij ten post
Znane i „lubiane” błędy językowe w polskiej mowie

Jak wiadomo język polski nie jest prostym językiem. Nawet rodowici Polacy mają trudności z niektórymi występującymi w polszczyźnie sformułowaniami i zwrotami. Read more

Czym są i skąd się wzięły frazeologizmy?

Według słownika języka polskiego związek frazeologiczny to utrwalone w danym języku połączenie wyrazów, którego znaczenie nie wynika ze znaczeń tych wyrazów. Read more

Zapożyczenia w języku polskim
Zapożyczenia w języku polskim

Na polszczyznę bardzo silny wpływ miały inne języki. Obecnie, w słowniku języka polskiego możemy znaleźć około 140 tys. haseł. Nie Read more

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *